Pracownicy samodzielni

Dr hab. Bogdan NOWECKI

Urodził się w 1934 roku w Oleśnicy pow. Busko Zdrój. Studia matematyczne na Wydziale Matematyczno - Fizycznym WSP w Krakowie, w latach 1953 - 1957.
 • Doktorat - 1969,
  Pojęcie dowodu i dowodzenia w nauczaniu szkolnym (promotor prof. dr A. Z. Krygowska), WSP w Gdańsku.

 • Habilitacja - 1979,
  Badania nad efektywnością kształtowania pojęć twierdzenia i dedukcji u uczniów klas licealnych w zmodernizowanym nauczaniu matematyki, Wydział Filozoficzno-Historyczny UJ.

 • Profesor nadzwyczajny AP w Krakowie - 1991.
 • Praca: UP w Krakowie (wcześniej WSP, AP) od 1962, Wicedyrektor (1974 - 75 i 1987 - 90) i Dyrektor (1990 - 2006) Instytutu Matematyki, Dyrektor Centralnego Ośrodka Metodycznego Kształcenia i Dokształcania Nauczycieli (1978 - 1984), kierownik Zakładu Dydaktyki Matematyki (1982 - 1984), Kierownik Zakładu Matematycznego Kształcenia Nauczycieli (1994 - 2006); Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku od roku 1999;
  Okresowo: Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Kielcach (1977 - 1995); Centre Universitaire de Tiret w Algierii, (1984 -1987); Kolegium Nauczycielskie w Bielsku Białej (1991 - 1998); Szkoły podstawowe i średnie w Krakowie (1953 - 1962): XV LO; SP 81; XIV LO; III LO dla pracujących; I LO.


 • Problematyka badawcza: Zagadnienia rozumienia przez uczniów i absolwentów szkół średnich podstawowych problemów metodologicznych matematyki; rozumienie pojęć matematycznych na różnych poziomach matematycznego kształcenia; kształcenie i dokształcanie nauczycieli matematyki; koncepcja czynnościowego nauczania matematyki; dydaktyka matematyki na studiach nauczycielskich.

 • Promotor 9 doktorów:
  H. Ruszczyk (1982, Elementy statystyki w nauczaniu szkolnym);
  J. Grochulski (1983, Rola podręcznika szkolnego w procesie aktywnego nauczania i uczenia się matematyki na przykładzie podręczników do klasy czwartej szkoły dziesięcioletniej);
  W. Jaśkiewicz (1983, Aktywizująca rola technicznych środków dydaktycznych w procesie nauczania-uczenia się matematyki w pierwszej klasie ponadpodstawowej);
  M. Legutko (1984, Postawy uczniów klasy czwartej szkoły podstawowej wobec zadań matematycznych);
  E. Urbańska (1985, Specyficzne problemy kształcenia matematycznego studentów kierunków: nauczanie początkowe i wychowanie przedszkolne);
  A. Urbańska (1987, Pojęcie liczby naturalnej w rozumieniu dzieci rozpoczynających naukę szkolną);
  S. Machowski (2001, Rola prac magisterskich z dydaktyki matematyki w przygotowaniu nauczycieli matematyki w świetle analizy prac wykonanych w IM UAM);
  A. K. Żeromska (2001, Wybrane cele nauczania matematyki a proces rozwiązywania zadań);
  J. Major (2006, Rola zadań i problemów w kształtowaniu pojęć matematycznych na przykładzie pojęcia bezwzględnej wartości liczby rzeczywistej).

 • Promotor 365 magistrów

 • Publikacje: Autor około 200 publikacji naukowych, popularno-naukowych i wdrożeniowych z zakresu dydaktyki matematyki i pedeutologii: książek, artykułów, podręczników szkolnych i opracowań dla nauczycieli.

  Lista publikacji

Materiały do studiowania dydaktyki matematyki red. J.Żabowski,
t.II Prace prof. dr hab. Bogdana J.Noweckiego.


Książka zawiera, wybrane prace i artykuły o charakterze metodyczno – wdrożeniowym dotyczące między innymi rozwijania aktywności matematycznej uczniów, kształtowania pojęć matematycznych i ich definiowania, jak też roli błędu w nauczaniu matematyki. Umieszczona jest tutaj również grupa prac omawiających badania dydaktyczne dotyczące rozumienia tekstu matematycznego, a także artykuł omawiający działalność i dorobek naukowy prof. dr A.Z.Krygowskiej


 • Prace związane z reformą edukacji matematycznej:
  Kierownik zespołu opracowującego projekt dydaktyczny Błękitna Matematyka dla klas I - VIII.
  Współtwórca koncepcji (wspólnie z M. Klaklą) projektu Błękitna Matematyka, programu i przewodnika metodycznego dla klas IV-VI.
  Współautor (wspólnie z J. Górowskim, M.Klaklą, M.Surmą-Klaklą, L.Kusion, A. Łomnickim, E. Malicką, T. Malickim, S. Serafinem) podręczników Błękitnej Matematyki dla klas IV - VI (1995 - 1997).
  Kierownik zespołu opracowującego projekt dydaktyczny Nowa Błękitna Matematyka. Współautor nowej, dostosowanej do wymagań reformy, wersji programu, podręczników i przewodnika metodycznego dla klas IV - VI (Nowa Błękitna Matematyka, 1999).
  Inicjator i organizator dorocznych Szkół Dydaktyków Matematyki, dla kadry dydaktyków uczelni wyższych kształcących nauczycieli matematyki.

 • Staże zagraniczne i konferencje:
  ANP w Moskwie 1965; Centrum Dydaktyki Matematyki w Brukseli 1969; aktywne uczestnictwo w ponad 30 konferencjach, zjazdach, kongresach międzynarodowych oraz w wyjazdach do uczelni współpracujących z WSP (AP) w Krakowie.


 • Praca w redakcjach:
  Dydaktyka Matematyki (obecnie Didactica Mathematicae) – rada redakcji od 1981 roku, później redaktor tego czasopisma;
  Ruch Pedagogiczny (1982 - 1986),
  Nauczanie Początkowe (1981 - 1984).


Strona główna