Pracownicy samodzielni

Prof. dr hab. Helena SIWEK

Urodziła się w Żembocinie k. Krakowa. Ukończyła Liceum Pedagogiczne Nr 2 w Krakowie w latach 1954 – 59, studia matematyczne na Wydziale Matematyczno – Fizycznym WSP w Krakowie w latach 1959 – 1964.
 • Doktorat – 1973,
  Naturalne i formalne rozumienie przez uczniów funktorów zdaniotwórczych i kwantyfikatorów w nauczaniu matematyki (promotor prof. dr A. Z. Krygowska), Wydział Matematyczno – Fizyczno – Techniczny WSP w Krakowie.

 • Habilitacja – 1987,
  Naśladowanie wzorca i dostrzeganie prawidłowości w prostych sytuacjach matematycznych i paramatematycznych przez dzieci upośledzone w stopniu lekkim, Wydział Humanistyczny WSP w Krakowie.

 • Profesor nadzwyczajny WSP w Krakowie – 1991.

 • Tytuł profesora – 2000.

 • Profesor zwyczajny AP w Krakowie – 2007.

 • Praca: UP w Krakowie (wcześniej WSP, AP) od 1964; kierownik Zakładu Czynnościowego Nauczania Matematyki (1994 – 2003), kierownik Zakładu Dydaktyki Matematyki od 2003;
  Okresowo: VII LO w Krakowie, I LO w Krakowie (1964 – 68), UJ ( 1978 – 80), WSP w Rzeszowie (1991 – 98), WSP TWP w Warszawie (1997 – 2008), WSP TWP w Katowicach (od 2001, kierownik Zakładu Pedagogiki Szkolnej od 2004).


 • Problematyka badawcza: elementy logiki matematycznej w nauczaniu matematyki, edukacja matematyczna dzieci w klasach początkowych, możliwości matematyczne uczniów umysłowo upośledzonych w stopniu lekkim, koncepcja czynnościowego nauczania matematyki, dydaktyka matematyki na studiach nauczycielskich, matematyka w kształceniu zintegrowanym.


 • Promotor 2 doktorów:
  E. Swoboda (1994, Rozwój intuicyjnego rozumienia podobieństwa w nauczaniu matematyki);
  L. Zaręba (2004, Proces uogólniania w matematyce i stosowanie w nim symbolu literowego u uczniów w wieku 13-14 lat);


 • Promotor ok. 250 magistrów i 40 licencjatów, w tym 10 magistrów nagrodzonych w Ogólnopolskim Konkursie im. A. Z. Krygowskiej na najlepszą pracę studencką z dydaktyki matematyki.

 • Publikacje: Autor (współautor) ponad 200 publikacji – książek i artykułów naukowych, metodycznych, programów i podręczników szkolnych.

  Książki monograficzne:

  Naśladowanie wzorca i dostrzeganie prawidłowości w prostych sytuacjach matematycznych i paramatematycznych przez dzieci upośledzone w stopniu lekkim (1985),
  Możliwości matematyczne uczniów szkoły specjalnej (1992),
  Czynnościowe nauczanie matematyki (1998),
  Kształcenie zintegrowane na etapie wczesnoszkolnym. Rola edukacji matematycznej (2004),
  Dydaktyka matematyki. Teoria i zastosowania w matematyce szkolnej (2005),
  Efektywność kształcenia zintegrowanego. Implikacje dla teorii i praktyki (redaktor, 2007).

  Wybrane artykuły w czasopismach o zasięgu międzynarodowym:

  Logique formelle et raisonnement natural des élẻves dans l’enseignement de la mathématique, w: Educational studies in Mathematics, Utrecht 1972, 23-37,
  Rapport d’un fragment de recherche sur le développement de simples activités mathématiques chez des enfants légẻrement handicapés de l’école élémentaire, w: Recherches en Didactique des Mathématiques 10.1(1989), 61-110.
Dydaktyka matematyki. Teoria i zastosowania w matematyce szkolnej Helena Siwek

Książka zawiera zagadnienia teoretyczne z dydaktyki matematyki potrzebne do zrozumienia i realizacji zasad odnoszących się do nauczania matematyki w szkole podstawowej i gimnazjum. Rozdziały są opracowane w formie modułów, z których każdy zawiera: podstawy teoretyczne wybranego problemu z dydaktyki matematyki, odniesienia tego problemu do praktyki szkolnej (w szczególności trudności i błędy uczniów) oraz projekt dydaktyczny ukazujący możliwości zastosowania teorii na lekcjach matematyki i w pracy samodzielnej uczniów. Książka jest poświęcona przede wszystkim głównym koncepcjom nauczania matematyki, procesowi kształtowania pojęć, metodyce rozwiązywania zadań, podstawowym rodzajom rozumowania w procesie kształcenia matematycznego uczniów, wprowadzaniu uczniów w definiowanie i dowodzenie twierdzeń, diagnozowaniu ich możliwości matematycznych, trudnościom i niepowodzeniom w uczeniu się matematyki, pracy badawczej nauczyciela.


  Prace związane z reformą edukacji matematycznej:
  Współtwórca (z J. Wyczesany) pierwszych w Polsce podręczników matematyki dla klas I – III szkoły specjalnej (1981 - 1997);
  Twórca koncepcji projektu dydaktycznego Błękitna Matematyka dla klas I – III, autor programu i przewodników oraz współautor (z zespołem - L. Kusion, T. Malicki, M. Sznajder, E. Swoboda) podręczników i zbiorów zadań dla klas I –III (1995 - 1999);
  Autor koncepcji i podręczników matematyki dla szkoły specjalnej: kl. V i VI szkoły podstawowej (1996 - 2007) oraz I, II, III gimnazjum (2000 - 2008, kl. III wspólnie z K. Siwek-Gardziel);
  Twórca Tęczowej Szkoły (z zespołem – L. Walkowicz, M. Siwek, A. Siwek, K. Siwek-Gardziel), pierwszego w Polsce projektu – program, podręczniki, scenariusze zajęć dla klas I – III, w którym matematyka jest włączona do systemu integralnego kształcenia (1999 - 2002).
  Rzeczoznawca MEN do oceny podręczników szkolnych (od 1999).

  Współpraca z zagranicą:
  Uniwersytet w Usti nad Łabą (Czechy), Uniwersytet w Halle (Niemcy), Uniwersytet Karola w Pradze, Uniwersytet w Ołomuńcu (Czechy).

  Praca w redakcjach:

  Członek komitetów redakcyjnych: Dydaktyka Matematyki (od 1992), Nauczanie Początkowe (1997 - 2002), Matematyka (od 2004), Konspekt (od 1999), Współczesne Problemy Nauczania Matematyki (od 2008).Strona główna